פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


הצעת חוק התכנון והבנייה

קצת על הצעת חוק התכנון והבנייה שבדרך:

בימים אלו, שוקדים בממשלה ובכנסת על השלמת הכנתה של הצעת החוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 להצבעה לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית אשר התקבלה בקריאה ראשונה ביום 17 במרס 2010, כאשר חוק זה צפוי להחליף את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 המוכר לנו כיום ולמעשה הצעת החוק החדשה מהווה מהפכה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה.

יעדיה העיקריים של הצעת החוק החדשה כפי שהגדירה אותם הממשלה הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור.

בין היתר, בחוק התכנון והבנייה החדש מוצע לכלול מספר סעיפים אשר ייעלו את הליך הבקשות למתן הקלות, שימושים חורגים, סטייה מתב"ע וכיו"ב ובחלק מהמקרים אף ייתרו הליך זה.

שימוש חורג:

עפ"י הצעת החוק הנ"ל בתוך שבע שנים מכניסתו לתוקף של החוק החדש, יבוטל המושג "שימוש חורג" וכל מי שיבקש לעשות שימוש חורג בנכס שבבעלותו יתבקש להגיש תוכנית מקומית מפורטת שתאושר ביעילות ובלוח זמנים קצר בהרבה מזה הידוע והמוכר לנו כיום. מנגנון זה מאפשר להגביר את הוודאות ביחס לאופן השימוש בנכס (שכן כיום יש להאריך מחדש כל חמש שנים את ההיתר לעשיית שימוש חורג, ואין מדובר בהארכה אוטומטית).

הקלות:

כל מה שהיה מוכר לנו עד עתה כ"הקלות" ביחס לתוכנית מתאר מקומית, כלומר, בקשה לחרוג מהוראותיה של תוכנית מתאר מקומית בשיעורים הקבועים בחוק, צפוי להיכלל בתוך שבע שנים מכניסת החוק לתוקף בתוך התוכנית המקומית עצמה.

כוונת המחוקק היא שבכל תוכנית מתאר מקומית  תיקבענה מראש האפשרויות לפיהן יהיה ניתן לבקש הקלות ולסטות מהתוכנית שאושרה. כך למעשה תיווצרנה תוכניות מתאר מקומיות גמישות אשר תאפשרנה לבצע שינויים ולתמרן בהתאם לתנאי המגרש, השטח והצרכים של היזם בגבולות ידועים מראש ומבלי להיזקק להליך אישור מחודש.

נכון להיום, הליך אישורן של של תוכנית מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות עורך חודשים רבים ולעיתים אף שנים לא מעטות. בעת שחוקק חוק התכנון והבנייה הקיים, צפה המחוקק כי יאושרו תוכניות מתאר מחוזיות ותוכניות מתאר מקומיות בפרק זמן של שנים בודדות, בפועל, עד ליום זה לא אושרו תוכניות מתאר מקומיות בכל הרשויות והערים בארץ, דבר אשר הביא לתכנון בשיטת "תלאי על תלאי".

כעת שוב צופה המחוקק כי בעקבות ייעול הליכי התכנון ואישור התוכניות תאושרנה התוכניות בהליך מהיר תוך הכלללת כל תנאי השימוש החורג וההקלות מתוכניות מתאר מקומיות בתוך התוכניות המקומיות והמפורטות.

כדי לדעת האם אכן יעמדו גופי התכנון במבחן התוצאה הפעם, כל שנותר הוא לחכות ולראות.

פרסום לשימוש חורג

פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אתם שואלים - אנחנו עונים!

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

מאמר קשוריידוע שכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות התנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראה עדכון עלהנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז צפון ומחוז חיפה

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

מעבר לשאלות תשובות
הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo