פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


הקלה בקלי קלות

מדריך מקוצר – מתי ניתן לבקש הקלה מתוכנית?

מאת: עו"ד עמית גלברד

"הקלה" היא למעשה הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי הוראות חוק התכנון והנבייה, בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום

מהם סוגי ההיתרים לעשיית שימוש חורג?

ככלל קיימים שני סוגי היתרים לעשיית שימוש חורג:

  • שימוש חורג מהיתר – זהו היתר לעשיית שימוש במבנה קיים אשר נבנה עפ"י תכנית מאושרת ומבקש הבקשה למעשה מבקש לייעד את המבנה למטרות השונות מאלו שנקבעו בתכנית. לדוגמא: אדם אשר בבעלותו דירת מגורים יכול לבקש היתר לעשיית שימוש חורג בדירה למטרת משרד. היתר זה יכול להיות מוגבל בזמן או שיינתן לצמיתות (על אף שקיימת פסיקה של בית המשפט העליון כי היתר לשימוש חורג במהותו הינו הסדר זמני בלבד), הכל בהתאם לשיקול דעת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
  • שימוש חורג מתכנית בניין ערים (תב"ע) – זהו היתר לעשיית שימוש חורג השונה מהשימוש שיועד בתוכנית בניין עיר מאושרת החלה על אותו האזור. היתר זה תמיד יהיה מוגבל בזמן ובדרך כלל ניתן לתקופה של 5 שנים ויש לחדשו בתום התקופה (אינו מתחדש אוטומטית).

מתי ניתן יהיה לקבל היתר לשימוש חורג?

היתר לעשיית שימוש חורג ניתן רק במקרים שאינו מהווה "סטייה ניכרת" מהתכנית החלה במקום, ואינו שונה באופן מהותי מהשימוש המותר בתכנית.  הועדה המקומית לתכנון ובנייה בבואה לשקול האם להעניק את ההיתר לשימוש חורג שוקלת בין היתר את השפעת מתן ההיתר על הסביבה בה נמצא המבנה מבחינות רבות כגון אופי האזור, איכות הסביבה, תנועה, מרקם החיים וכיו"ב. כך לדוגמא, לא סביר יהיה לקבל היתר לעשיית שימוש חורג בנכס הנמצא באזור מגורים למטרות תעשייה וכך גם לא יינתן היתר לעשיית שימוש חורג בקרקע חקלאית לצורך הטמנת פסולת באזור מגורים.

מהו ההליך לקבלת היתר לשימוש חורג?

הליך של הוצאת היתר לשימוש חורג דומה במהותו להליך הוצאת היתר בנייה. תחילה, על מגיש הבקשה להסתייע באדריכל או מהנדס בניין המורשים לערוך את הבקשה להיתר (גם הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות רשאי לערוך בקשות מסוג זה).

לאחר מכן, יש לפעול לקבלת כל המידע התכנוני החל על הקרקע לגביה מבוקש ההיתר כגון פרטי הקרקע, ייעודה, התוכניות החלות על הקרקע, זכויות הבנייה המותרות, הגבלות בנייה מיוחדות וכיו"ב ולערוך את הבקשה למתן היתר לשימוש חורג בהתאם לדין ולהפקידה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה לא תקיים דיון בבקשה ובלבד שמבקש הבקשה יפרסם הודעות בדבר הגשת הבקשה בהתאם להוראות החוק ורק לאחר שיוכח לשביעות רצון הועדה, כי אכן כל הוראות החוק המסדירות את אופן פרסום ההודעות בדבר הגשת הבקשה לשימוש חורג התקיימו במלואן.

חשוב להקפיד על מילוי כל הוראות החוק בקשר לפרסום ההודעות שכן במידה ויתברר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כי לא התקיימו כל דרישות החוק, תידחה הועדה את דיוניה בבקשה ותדרוש מהמבקש לחזור מחדש על הליך הפרסום, מה שיגרום לספור את מנייו הימים ממועד הפרסום ועד למועד הדיון בוועדה מחדש.

לבסוף, תדון הועדה בבבקשה, תשמע התנגדויות (ככל שישנן) ותקבל החלטתה בסוף ההליך.

טיפים לקבלת היתר לשימוש חורג:

  • מומלץ לגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולשבת עם האחראי על הנושא, לבקש ממנו הוראות מפורטות, טיפים ועצות כיצד ניתן לקדם את הנושא.
  • יש לבדוק את כל התקנות הרלוונטיות טרם עריכת הבקשה (כך לדוגמא אם מבוקש היתר לעשיית שימוש חורג במשרד למטרות מרפאה יש להקפיד על התאמת המשרד בהתאם להוראות משרד הבריאות).
  • יש להקפיד על הליך הפרסום שיבוצע בהתאם להוראות החוק. ניתן להסתייע בחברתנו לביצוע ההליך תוך פיקוח של יועץ משפטי אשר יפקח כי כל הוראות החוק יבוצעו לאשורן.
  • מומלץ לברר מראש מהם האגרות וההיטלים שצפויים לחול במסגרת ההליך לשימוש חורג וכן באילו הוצאות נוספות כרוך ההליך כך שלא תופתעו באמצע ההליך עם הוצאות גבוהות ולא מתוכננות אשר תתקשו לשאת בהן.
  • יש להסתייע באנשי מקצוע המכירים את התחום על מנת שתוכלו להיות בטוחים כי כל מסמכי הבקשה נערכים בהתאם להוראות הדין ולפי דרישות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לעיתים אי עמידה בדרישות עלולה להביא לדחייה על הסף של הבקשה ובמקרה כזה יהיה צורך להגיש את הבקשה מחדש על כל המשמתע מכך.
  • שימו לב כי הוצאת היתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק ויש לזכור כי לאחר קבלת ההיתר לשימוש חורג למטרות מסחריות (עסק, משרד, גן ילדים, מרפאה וכיו"ב)  יש לפנות לרשות המקומית לצורך הוצאת רישיון עסק כנדרש. חשוב לזכור כי בכל פעם שנדרשים לחדש את ההיתר לעשיית שימוש חורג יש לחדש גם את רישיון העסק שכן רישיון עסק לעולם לא יינתן לתקופה ארוכה יותר מהתקופה לה ניתן ההיתר לשימוש חורג.
  • יש לשקול חלופה להליך של הוצאת היתר שימוש חורג והוא הליך של "שינוי ייעוד". שינוי ייעוד מומלץ במקרים בהם נדרשת השקעה רבה לצורך מימוש הייעוד החדש כך נימנע ממצב בו לאחר תקופת השימוש החורג לא יחודש ההיתר לשימוש חורג וההשקעה הרבה תרד לטמיון.

הכותב הינו יועצה המשפטי של חברת נענע פרסומי נדל"ן בע"מ.

פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אתם שואלים - אנחנו עונים!

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

מאמר קשוריידוע שכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות התנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראה עדכון עלהנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז צפון ומחוז חיפה

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

מעבר לשאלות תשובות
הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo