פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


הזכות להתנגדות בהליכי תכנון ובנייה בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה

מאמר בנושא זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה

מאת: עו"ד עמית גלברד

 כידוע לכל, הזכות להתנגדות להליכי תכנון ובנייה הינה זכות כאמור ולא חובה.

החוק מאפשר לכל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית מיתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו להגיש התנגדות להן. אך איך נדע שאכן החלו בהליכי התכנון ?

כאשר מאושרת תוכנית מתאר מקומית הידועה בפי כל כ"תב"ע" (תוכנית בניין עיר), מסתמך עליה הציבור כאילו זהו הדין החל במקום וההנחה העומדת ביסוד הליך התכנון ובנייה הוא שלא תהיינה סטיות מהדין הקיים. אולם, החיים לעיתים קרובות מורכבים יותר מאשר קבלת החלטה לאשר תב"ע זו או אחרת ולא פעם אנו רואים כי מוגשות בקשות לחריגה מהתב"ע כגון הקלות או היתרים לשימוש חורג ולכך הציבור זכאי ורשאי להביע את התנגדותו המנומקת לכך.

כדי שהציבור יוכל להשמיע את קול התנגדותו להליכי תכנון ובנייה עליו תחילה לדעת על עצם קיומם של הליכים אלו ולשם כך חוקקו הוראות מיוחדות במסגרת חוק התכנון והבנייה.

הרציונאל העומד מאחורי הוראות חוק התכנון ובנייה הינו מתן האפשרות הסבירה למי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מהליכי תכנון ובנייה מסויימים להביע את התנגדותו ולנמקה כך שועדות התכנון אשר דנות בהליכי התכנון ישקלו גם את שיקוליו של המתנגד.

בהתאם להוראות הדין, ועדה מקומית לתכנון ובנייה לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטייה מתוכנית אלא לאחר שנמסרו הודעות לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה, לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה ולכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה.

מלשון החוק אנו למדים כי לא רק בעליהם ומחזקיהם של החלקות הגובלות בשטח שלגביו מבוקשת הסטייה מהתכנון המאושר זכאים להגיש התנגדותם אלא כל מי שלדעת הועדה המקומית עלול להיפגע מאישור הבקשה. כך לדוגמא, במידה ואדם מגיש בקשה לשימוש חורג בנכס מסויים המיועד למטרת מגורים לצורך עשיית שימוש בנכס למטרות מסחר ומשרדים, ייתכן כי לא רק שכניו מהבניינים הצמודים לנכס של מבקש הפגשה עלולים לראות עצמם נפגעים, כך גם דיירי הרחוב כולו עלולים להיפגע כתוצאה מהגברת התנועה באותו הרחוב, היווצרות של מצוקת חנייה וכיו"ב.

כמובן, שיש להעדיף לעיתים אינטרסים שונים על-פני האינטרס הציבורי של קבלת ההודעות בדבר הליכי התכנון, כך לדוגמא תיקון לחוק התכנון והבנייה מהעת האחרונה מסמיך את יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה לפטור מפרסום מודעות ושליחת הודעות בדואר ביחס לבקשה שעניינה יצירת דרך גישה לביתו של אדם עם מוגבלות, המהווה התאמת נגישות. זאת בתנאי שהמבקש הוא בעל זכות בנכס, והוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות.

יודגש, כי מבקש בקשה מחוייב לפרסם הודעות גם בעיתונות ובשילוט בנכס עצמו, זאת בנוסף על משלוח מכתבים, לכן, בפעם הבאה כשאתם עוברים ליד שלטים לאקונים המודיעים על הליכי תכנון באזורכם ,עיצרו לרגע, קיראו את האמור בהם וזכרו כי תמיד הינכם יכולים לפנות לועדה המקומית לתכנון ובנייה החתומה על המודעה לקבלת פרטים נוספים. כמובן, שאל תהססו להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום.

  • הכותב הינו יועצה המשפטי של חברת נענע פרסומי נדל"ן בע"מ.

פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אתם שואלים - אנחנו עונים!

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

מאמר קשוריידוע שכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות התנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראה עדכון עלהנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז צפון ומחוז חיפה

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

מעבר לשאלות תשובות
הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo