פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


פרסום מודעות תכנון ובניה בעידן המקוון

בעידן של היום, בו כל ההתנהלות אל מול גורמי הממשל הפכה לזמינה ברשת האינטרנט, עברו גם מוסדות התכנון לעבודה מקוונת מול עורכי הבקשות והגורמים העוסקים בתכנון ורישוי, ובהתאם, כל בקשה הכרוכה בפרסום מודעות תכנון ובניה, תעבור הליך רישוי מקוון כפי שנפרט להלן:

כחלק מהיערכות מנהל התכנון לעבודה באמצעות מערכת רישוי זמין, היא המערכת המקוונת של מנהל התכנון, מצאנו לנכון להביא לידיעת עורכי הבקשות את השינויים שנערכו במערכת רישוי זמין במקרה בו יש דרישה לפרסום מודעות תכנון ובניה על פי סעיף 149 (מקרה בו הוגשה בקשה להקלה או לשימוש חורג), על-מנת להתאימה, כך שתתאם את הוראות החוק:

הגשת הבקשה להקלה או לשימוש חורג לבדיקת תנאים מוקדמים:

עורך הבקשה יגיש את הבקשה להיתר לבדיקת תנאים מוקדמים ויזין את כלל המסמכים הנדרשים לבקשה לרבות פרטי ההקלה המבוקשת או השימוש החורג המבוקש.

אדריכלים שימו לב: אין להזין בשלב זה אישור על תשלום פיקדון.

הערה: השינוי המהותי בכל הקשור למדניות פרסום מודעות תכנון ובניה הוא שביצוע פרסום מודעות התכנון והבניה הפך כעת לתנאי מקדמי לבחינת הבקשה. אם בעבר הוגשה בקשה, ורק לאחר שנבדקה ניתנה הנחיה לביצוע הפרסום לפי חוק התכנון והבניה, כעת, הפרסום לפי סעיף 149 יבוצע לפני בחינת הבקשה וקליטתה וכתנאי לכך.

בתוך 10 ימים מהגשת הבקשה כאמור בסעיף 1 לעיל, וככל שהתנאים המוקדמים אושרו, ישלח המהנדס למגיש הבקשה נוסח לפרסום מודעות תכנון ובניה בדבר הבקשה כנדרש בסעיף 149 לחוק.

שימו לב: אנו ממליצים בחום לבדוק את כל פרטי נוסח הפרסום על-מנת להימנע מטעויות שיביאו לביצוע פרסום חוזר.

לאחר ביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם להוראות החוק, על עורך הבקשה להעביר באופן מקוון את כל המסמכים הבאים:

  1. פרסום מודעות התכנון והבניה כפי שפורסמו בעיתונות.
  2. צילום של ההודעה כפי שהוצגה במקום בולט לעין בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה.
  3. אישורי מסירה אישית או אישור בדבר מסירת דואר רשום לכל הזכאים על פי הוראות החוק.

לאחר הגשת מסמכי פרסום מודעות התכנון והבניה, בתוך 10 ימים תשיב ועדת התכנון האם הפרסום אושר או לא אושר. במידה והבקשה אושרה לקליטה, תינתן על כך הודעה לעורך הבקשה. במידה והבקשה לא אושרה לקליטה, תפרט ועדת התכנון בגין מה לא אושרה הבקשה לקליטה.

קבלת החלטות הוועדה

המהנדס יבדוק בתוך 45 ימים ממועד קליטת הבקשה אם מתקיימים בה תנאי הבקרה המרחבית ויעביר את חוות דעתו לוועדה המקומית.

אם תוגש התנגדות לבקשת ההקלות או השימו החורג, תדון בה הוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד קבלת המלצת המהנדס.

אם לא תתקבל חוות דעת המהנדס בתוך 45 ימים – על הוועדה יהיה לדון בבקשה ולתת את החלטתה בתוך 90 ימים ממועד קליטת הבקשה.

שימו לב: כיום הועדה חייבת לתת את התייחסותה לבקשה ולהתנגדויות לבקשה (ככל שהוגשו), בתוך 90 יום ממועד אישור ביצוע הפרסום לפי הוראות החוק.

צוות נענע פרסומי נדל"ן ישמח לסייע לכם בכל הקשור לביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה באופן המהיר ביותר, האמין ביותר והזול ביותר – גם בעידן המקוון.

פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אתם שואלים - אנחנו עונים!

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

מאמר קשוריידוע שכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות התנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראה עדכון עלהנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז צפון ומחוז חיפה

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

מעבר לשאלות תשובות
הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo