פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הליך פרסום מודעות תכנון ובניה

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

כתבה בנושא יידוע השכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

מהו נוסח המודעה אותה אני צריך לפרסם?

נוסח המודעה אותה יש לפרסם לפי חוק תכנון ובניה נמסר למגיש הבקשה על ידי וועדת התכנון המקומית אשר בגבולותיה מצוי הנכס נשוא הבקשה.

בנוסח מודעת פרסום לפי חוק תכנון צריכים להיכלל כל הפרטים הבאים:

  • מספר גוש וחלקה של הנכס.
  • עיקרי התוכנית המוצעת.
  • פירוט ההבדלים בין המצב הקיים לתוכנית המוצעת.
  • המען והמועד להגשת התנגדויות.
כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראו עדכון בדבר הנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז הצפון ומחוז חיפה

למי יש להגיש הודעות במסירה אישית?

בהתאם לחוק תכנון ובניה, יש למסור הודעות אישיות לכל בעלי החלקות אשר גובלות בנכס ובנכס נשוא הבקשה לרבות בעלי החזקה הנוכחית באותן החלקות. איתור בעלי החלקות אינו מבוצע על ידי הרשות המקומית או ועדת התכנון המקומית אלא על ידי מבקש הבקשה.

יש לציין כי הליך איתור בעלי חלקות גובלות הינו הליך מורכב ומסובך שכן שיטת רישום המקרקעין בארץ אינה מאפשרת תמיד להגיע אל בעלי החלקות הגובלות כפי שדורש זאת חוק התכנון והבניה.

אנו בחברת נענע פרסומי נדל"ן נעשה עבורך את הליך איתור בעלי החלקות הגובלות לרבות איתור יורשים/ תושבי חוץ ועוד.

תיעוד למסירת ההודעות האישיות מצורף על ידנו במסגרת חבלית הדיווח אשר מוגשת לועדת התכנון המקומית.

מהו גודל המודעה שיש לתלות בחזית הנכס או הבניין?

גודל מודעת תכנון ובניה בעת פרסום הקלות יהיה בדרך כלל בגודל של עמוד A3 (לעיתים דורש מוסד התכנון גודל שונה ולכן יש לבדוק את הדרישה לגודל השלט בעת פרסום הקלות מול מוסד התכנון).

הפקדת תב"ע לא יקטן מ-0.75X0.75 מ'. על ההודעה להיות בנוסח אשר קבוע בתקנות חוק התכנון והבניה.גודל המודעה בעת פרסום הפקדת תב"ע לא יקטן מ-0.75X0.75 מ'. על ההודעה להיות בנוסח אשר קבוע בתקנות חוק התכנון והבניה.

פרסום מודעות תכנון ובניה באמצעות נענע פרסומי נדל"ן כולל הדפסת המודעות בגודל ובפונט שנקבעו בחוק והצבתן במיקומים הנדרשים. חברתנו תעביר תיעוד מסודר של תליית מודעות התכנון והבניה במסגרת חבילת הדיווח שתוגש לועדת התכנון המקומית.

האם אני צריך לפרסם מודעות תכנון ובניה באינטרנט?

החל משנת 2009 בהתאם לתיקון מס' 86 לחוק התכנון והבניה (חובת פרסום הודעות באינטרנט), כל פרסום של מודעות תכנון ובניה החייבות גם בפרסום בעיתון ואשר מפורסמת מטעם ועדת תכנון מקומית חייבות להיות מפורסמות גם באתר של הרשות המקומית תחת מדור מיוחד אשר כותרותו "הודעות בעניין תכנון ובניה". יש לציין כי ועדות התכנון המקומיות מפרסמות את מודעות התכנון והבניה באתר האינטרנט של העייריה או המועצה המקומית באופן עצמאי ואין הדבר נכלל כחלק מחבילת הדיווח שיש להגיש לידי ועדת התכנון.

כתבה בנושא פרסום מודעות תכנון ובניה באינטרנט

– פורסם ב- YNET בתאריך 29.7.08

האם חוק הודל"ים פוגע במעורבות הציבור בהליכי תכנון ובניה?

בשנים האחרונות, חלה הבנה כי על חוק התכנון והבניה לשמור על מעורבות הציבור בהליכי התכנון והבניה תוך מתן הזדמנות שווה להשפיע על עיצוב סביבת המגורים והעבודה בה אנו חיים. חוק הודל"ים שאושר לא מכבר בכנסת מבטל באופן זמני את התערבותו של הציבור ואת יכולתו להשפיע. חשוב לציין כי ביטול הצורך בפרסום מודעות תכנון ובניה הינה רלוונטית רק לאותם פרוייקטים אשר יידונו בוועדות הדיור הלאומיות.

מאמר בנושא חוק הודל"ים וזכות הציבור להשפיע

– פורסם על ידי האגודה לזכויות האזרח בתאריך 19.7.11

תמה התקופה לעשיית שימוש חורג והגשתי בקשה לחידוש השימוש החורג, האם אני נדרש לבצע את פרסום מודעת תכנון ובניה חדשה?

כן. עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג אלא לאחר שהתקיימו כל תנאי הפרסום, זאת גם במקרה בו כבר אושר השימוש החורג בעבר ולאחר שתמה תקופת השימוש החורג, כעת יש לחדשו בשנית ולבצע פרסום שימוש חורג פעם נוספת.

למידע נוסף – ראה מדריך מקוצר להוצאת היתר לשימוש חורג.

האם בכל בקשת הקלה אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבניה?

ככלל, כל בקשה להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה דורשת הליך פרסום מודעות תכנון ובניה בדבר ההקלה לפי חוק התכנון והבניה ומתן אפשרות לבעלי העניין בקרקע להתנגד להקלה המבוקשת.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – הקלה בקלי קלות

– התפרסם באתרנו בתאריך 19.5.2014

למה כדאי לי לפרסם מודעות תכנון ובניה באמצעות נענע פרסומי נדל"ן?

ביצוע פרסום של מודעות תכנון ובניה באמצעות חברת נענע פרסומי נדל"ן יכול להבטיח לך כי הפרסום יבוצע במהירות ובהתאם לדרישות הועדה המקומית לתכנון תוך חיסכון בזמן וכסף. תהליך קבלת היתר הבניה הינו ארוך ומסובך ולעיתים אי הכרת כל דרישות חוק התכנון והבניה יכול ליצור סיבוכים נוספים ובמקרים מסוימים לגרור פרסום נוסף אשר עולה כסף ויוצר חשיפה נוספת שאינה לצורך.

בסיום תהליך הפרסום שמבוצע על ידי חברתנו, הלקוח מקבל לידיו חבילת דיווח מלאה הכוללת תיעוד של ביצוע כל הוראות החוק לרבות תיעוד לתליית השלטים והצהרת עו"ד חתומה. את חבילת הדיווח הלקוח מעביר לידי ועדת התכנון המקומית כחלק ממילוי תנאי הבקשה להיתר הבניה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית או כדי ליצור יחסי עו"ד – לקוח ובכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו.

מהם השינויים הצפויים לפי הצעת החוק לתכנון ובניה?

במסגרת הצעת החוק לתכנון ובניה המקודמת בימים אלו בכנסת, צפויים שינויים גם בתחום פרסום הודעות התכנון והבניה.

למידע נוסף, ראו את מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – הצעת חוק התכנון והבניה 

– התפרסם באתרנו בתאריך 28.09.2011

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo