פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


פרסום הפקדת תכנית

פרסום מודעות תכנון ובניה – הסבר על תהליך הפרסום שמבוצע על ידי חברת נענע פרסומי נדל"ן.

במסגרת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 נדרש כל אדם אשר מעוניין בביצוע של שינוי תוכנית, בקשה לשימוש חורג ו/או הקלה (לרבות ביצוע תמ"א 38) לבצע פרסום של השינוי המתוכנן בכמה וכמה ערוצים כתלות בסוג השינוי ואופיו. ועדות התכנון המקומיות דורשות לקבל לידן תיעוד מלא ומפורט של הפרסום שבוצע כתנאי למתן היתר בניה.

בשנים האחרונות, קיימת מגמה הולכת וגוברת של הפיכתו של הליך התכנון העירוני לפומבי תוך מתן דגש על ביצוע הוראות חוק התכנון ובניה בכל הנוגע להליך הפרסום. הקפדתן של ועדות התכנון המקומיות על ביצוע כל הוראות חוק התכנון והבניה גררה לא אחת ביצוע חוזר של הליך הפרסום דבר אשר עלול לגרום נזק למבקש הבקשה ועיכוב בקבלת היתר הבניה.

הליך הפרסום לפי חוק תכנון והבניה מבוצע במספר ערוצים:

  • פרסום בשלושה עיתונים כאשר שאחד מהם עונה על הגדרת "עיתון נפוץ".
  • פרסום על לוחות מודעות בסביבת הנכס בהתאם לדרישות החוק (בהפקדת תב"ע).
  • איתור בעלי חלקות גובלות וביצוע מסירת הודעות אישיות.
  • פרסום מודעות בהתאם להוראות הדין בשטח הנכס או המגרש.

הפרסום באמצעות נענע פרסומי נדל"ן עורך כשבועיים כאשר בסיומו יקבל הלקוח לידיו חבילת פרסום מלאה הכוללת תיעוד לביצוע כל הליכי הפרסום בהתאם להוראות החוק ובהתאם להנחיות ועדת התכנון המקומית. חבילת הפרסום תכלול הצהרה חתומה בידי עו"ד אשר מאמת את ביצוע הפרסום כחוק. לקוחותינו יקבלו עידכונים במייל או בטלפון לגבי אופן התקדמות העבודה בעניינם.

כל הפרסומים בחברתנו נעשים תחת פיקוח משפטי של עו"ד, על-מנת למנוע כשלים בהליך הפרסום ולהימנע מהצורך בעריכת פרסום חוזר.

אנו מאמינים, כי ללקוחות חברתנו הזכות לדעת בכל רגע נתון ובזמן אמת, על התקדמות הליך הפרסום שלהם ולכן, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו, ללא תוספת תשלום, מערכת עדכון ON-LINE, המעדכנת את לקוחותינו, אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ואם באמצעות שליחת הודעות SMS, בדבר השלמתו של כל שלב ושלב בהליך הפרסום, עד להשלמתו המלאה.

הוראות חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 בדבר פרסום מודעות תכנון ובניה:

תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות – סעיף 149 לחוק התכנון והבניה:

(א)  הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטיה מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה:

(1) פורסמה, על חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרת שימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת מועד סביר להגשת התנגדויות;

(2) הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה הבקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך שתיקבע על ידי הועדה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כלל;

(2א) הועדה המקומית מסרה על חשבון המבקש הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית –

(א) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;

(ב) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה;

(ג) לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה. הודעה כאמור תימסר או תישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;

(2ב) בבקשה הנוגעת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת או מופקדת כאתר המיועד לשימור – מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה (2א) לגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לפי סעיף 100(3).

(3) הועדה החליטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה על כך למתנגדים במכתב רשום;

(4) בהקלה או בשימוש חורג מתכנית המיתאר הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית – נתקבל אישור המועצה הארצית.

(ב) יושב ראש הועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, לקבוע כי על בקשה מסויימת או על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן; הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.

(ג) שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש הועדה המחוזית לפטור מהוראות סעיף זה.

(ד)(1) בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתם בסעיף 158ו1;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ומהוראות סעיף 151(ב1) ו-(ג), רשאי יושב אש ועדת מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

(א) התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבניין גובלים;

(ב) התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;

(ג) התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין;

(3) החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה (2) תינתן בתוך שישים ימים מיום שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, כדי להבטיח מתן החלטה בתוך התקופה האמורה.

הודעה על הפקדת תכנית – סעיף 89 לחוק התכנון והבניה:

(א) הודעה על הפקדת כל תכנית תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון יהיה כאמור בסעיף 1א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה, הכל לפי המאוחר.

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם גם במשרדי הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום התכנית, ובאין רשות מקומית כאמור – במקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום התכנית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

פרסום ומסירה של הודעת הפקדה – סעיף 89א לחוק התכנון והבניה:

(א) הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 92 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.

(ב) כיתוב על שלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.

(ג) יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

פרסום אישור תכנית ודחיתה – סעיף 117 לחוק התכנון והבניה:

הודעה על אישור תכנית לפי סימן זה ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים הודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמור.

למידע נוסף – ראה פרסום מודעות תכנון ובניה על קצה המזלג

פרסום הפקדת התכנית

 

פרסום הפקת תוכנית הינו הליך פורמלי פרסומי המחויב על פי חוק תכנון ובנייה בישראל. אין מדובר בהמלצה וזו היא חובה חוקית על מנת לקבל היתר בנייה. זה יכול להיות מעט מסובך להבין, כאשר לא מגיעים מתחום הפרסום. נענע פרסומי נדלן הכינה עבורכם מדריך מקוצר זה הכולל את כל הפרטים הנדרשים כדי להפוך את התהליך לפשוט.

פרסום הפקדת תוכנית – איך זה עובד?

פרסום הפקדת תכנית כולל מספר היבטים ברורים החוזרים על עצמם ללא קשר לפרטי התוכנית. קודם כל, ייתכן וזה נשמע מיושן אך מדובר בפרסום בעיתונות הכתובה. יש לפרסם את המודעה בשלושה עיתונים- עיתון נפוץ, עיתון יומי ומקומון. במידה ולרשות המקומית בה אתם פועלים יש אתר- המודעה תצטרך להתפרסם בו גם. מעבר לעיתונות, יש לפרסם שלט גדול במיקום מרכזי בנכס. היבט קריטי נוסף הינו איתור בעלי הנכסים הגובלים ומסירת הודעה אישית אודות התוכנית.

מה זה כולל?

המודעות בפלטפורמות הפרסום השונות חייבות לכלול מספר היבטים- מספר הגוש ופרטי החלקה, פירוט אודות המצב הקיים בנכס, פירוט ברור ומובן של התוכנית לשינוי ובנייה ומה היא כוללת וכתובת ומועד אחרון להגשת התנגדויות. לרוב, הוועדה נותנת חמישה עשר ימים להגשת ההתנגדות.

תהליך הפרסום

סך הכול, מדובר בתהליך לא מורכב במיוחד. אך, מכיוון ואתם רוצים להצליח להגיש את הבקשה בצורה הכי מדויקת ומהירה ולזכות בהיתר המיוחל- אנו ממליצים לעשות זאת עם חברה המתמחה בתהליך זה. נענע פרסומי נדלן היא חברה מהוותיקות בישראל, ליווינו תהליכים רבים בדרך לקבלת ההיתר ואנו יודעים בדיוק מה צריך. נעבוד איתכם בשקיפות מלאה ותוכלו לראות באתר שלנו איפה אתם עומדים בתהליך הפרסום. נדאג למודעות בעיתונים ולפרסום מודעה אסתטית וברורה בנכס. מעבר לכך, נחסוך לכם את האיתור ונברר עבורכם מי הם בעלי הנכסים הגובלים ונדאג למסור להם הודעה אישית. בסוף, אחרי שכל זה בוצע, נשתמש באחד מעורכי הדין שלנו שיחתום על תצהיר כי הליך הפרסום בוצע בדיוק על פי החוק. עם המידע הזה בצורה מסודרת תוכלו לגשת לוועדה בראש שקט.

פרסום תב"ע

בכדי לבנות בניין חדש בארץ, נדרשים אישורים והיתרי בנייה בהתאם לתוכנית הבנייה. הקמה של בניין חדש לדוגמא, מתחילה ברעיון של אדם המעוניין בכך. בכדי להוציא את הרעיון לפועל, עליו להציג תכנית בניין עיר (תב"ע). מסמך זה מפרט את התכנית הכוללת וכוללת ידע כמו יעוד הקרקע, השטחים המותרים לבנייה, קווי הבניין, גובה המבנה ופירוט מלא של כל התשתיות הקיימות מסביב. כחלק מתהליך האישורים, נדרש היזם לבצע פרסום תב"ע, כלומר פרסום התוכנית העתיד לצאת לפועל לקהל הרחב. נענע פרסומי נדל"ן מספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובנייה בהתאם לדרישות החוק. החברה מספקת שירות מהיר, אמין ומקצועי. כל הפרסומים מלווים על ידי עורך דין על מנת להבטיח הליך מדויק ותואם לחוק.

פרסום תב"ע – איך עושים?

לאחר הכנת התב"ע, הכוללת את פירוט התוכנית והתשריט נדרש פרסום תב"ע. האדם המבקש להוציא לפועל את התכנית מתבקש לפרסם אודות התב"ע במגוון ערוצים על מנת לקבל את האישורים והיתרי הבנייה הנדרשים לו על ידי ועדות התכנון המקומיות. פרסום תב"ע נעשה לאחר הפקדת התב"ע לוועדות המתאימות, אשר מוציאות בלשונן את נוסח הודעת הפרסום. את נוסח ההודעה מפרסמים בשטח הנכס, בעיתונות ואף באמצעות הודעות אישיות לגובלים לנכס עצמו. את הפרסומים חייב לתעד באמצעות עורך דין ולצרף הצרה חתומה על ידו ולהעביר אל הועדות לקבל היתרי הבנייה.

לחסוך זמן וכסף עם מקצוענים

עבודת הבנייה עצמה היא עבודה ארוכה ולא פשוטה שלוקחת זמן עד להגשמת הפרויקט. לצד זה, קיימת העבודה מקדימה ארוכה וקשה לא פשוט הכרוכה בתכנון כתיבה ופירוט התכנית עצמה, על מנת לקבל את האישורים המתאימים לה. כחלק מתהליך קבלת האישורים, הים נדרש גם לפרסום התכנית עצמה, דבר אשר מצריך מאמץ וידע מקצועי בפני עצמו, אשר לא בהכרח קיים ליזם עצמו. מסיב הזו, מומלץ להתשמש בחברת פרסומי נדל"ן אשר מבצעת עבור היזם את כל תהליך הפרסום, במגוון העורצים השונים הנדרשים תוך עמידה בתקנים ובדרישות החוק. אענשי מקצוע המבינים כיצד יש לבצע את הליך הפרסום יכולים לחסוך זמן וכסף רב הנובע מחוסר ידע ומתיעוד לא נכון של התהליך.  נענע פרסומי נדל"ן היא חברה המתמחה במגוון פרסומי מודעות תכנון ובנייה- פרוסמי ת"א 38, פרסום הקלות בניה, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית ועוד. את תהליכי הפרסום של החברה מלווה עורך דין.

פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אתם שואלים - אנחנו עונים!

מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

מאמר קשוריידוע שכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

– התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות התנגדות לפי חוק התכנון והבניה

– התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

ראה עדכון עלהנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז צפון ומחוז חיפה

האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

מעבר לשאלות תשובות
הקובץ הועלה בהצלחה!
leoslogo